பெரியார் – ஐம்பெரும் புளுகுகள்

1. பெரியார் இல்லாவிட்டால் தமிழகத்தில் கல்வி இவ்வளவு வளர்ச்சி அடைந்திருக்காது. இது அண்டப் புளுகு. தமிழ்நாடு கடந்த இருநூறு ஆண்டுகளாக கல்வியில் மற்றைய மாநிலங்களை விட முன்னால் இருந்தது. இது அனில் ஸீல் தனது “The Emergence of Indian Nationalism புத்தகத்தில் சொல்வது: Despite its reputation as the 'benighted' Presidency, Madras possessed a level of literacy higher than any other province. By 1886 it had five… Continue reading பெரியார் – ஐம்பெரும் புளுகுகள்